Tarih Arşiv

Şahkulu İsyanı Ne Zaman Oldu? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Baba Tekeli İsyanı adıyla da bilinen Şahkulu İsyanı 1511 yılında II. Bayezid döneminde gerçekleşmiştir. Alevi Türkmenlerinin ezildiğini iddia ederek Osmanlı yönetiminden çıkıp Safevilerin yönetimi altına girilmesi gerektiğini savunan Şahkulu liderliğinde başlayan bu isyan İzmir, Manisa, Antalya, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir,

Bolşevik İhtilali (Ekim Devrimi) Nedir? Bolşevik İhtilali Hakkında Bilgi

Bolşevik İhtilali daha çok Ekim Devrimi olarak anılır. Çarlık Rusya’sı, başka bir deyişle Rusya İmparatorluğu’nda etkili olan otokratik rejim (yönetimde tüm yetkinin tek bir kişi ya da grubun elinde olması), I. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri, imparatorluktaki farklı ulusların gördüğü baskıcı

Sadrazam Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Sadrazamın Görevi Neydi?

Sadrazam, diğer bir deyişle Vezir-i Azam, Osmanlı devlet işlerinde padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Padişahın kendisine verdiği yetkiyle devlet işlerini yürütür, seferlere çıkardı. Sadrazamlık makamı Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda henüz yoktu. Sadrazamlık ya da Vezir-i Azamlık makamından önce sadece vezirlik makamı vardı. Devletin büyümesine paralel olarak zamanla vezir sayısı artmış, ardından Vezir-i Azamlık makamı

Osmanlı Devleti’nde Hastaneler

Osmanlılarda hastaneler bimaristan (bimar=hasta), bimarhane, şifahane, darüşşifa gibi isimlerle anılırdı. Osmanlı Devleti’nde ilk hastane Yıldırım Bayezid döneminde Bursa’da yapılmıştır. ardından fethedilen her bölgede mutlaka bir hastane yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk hastaneleri Bursa’dan sonra

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi Ne Zaman İlan Edildi? İçeriği Nedir?

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, sonuçları itibariyle tüm dünyayı etkileyen Fransız İhtilali’nin temeli olarak kabul edilir. Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesiyle 26 Ağustos 1789 tarihinde özgürlük ve demokrasi temel alınarak Fransa Ulusal Meclisi’nde kabul edilmiş, iki yıl sonra da Fransa Anayasası’nın

Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık Hakkında Bilgi

Şeyhülislam, Osmanlı Devleti’nde dini konularda en yüksek yetkiye sahip kişilerdir. Gerek görüldüğü takdirde padişah, dini konularda şeyhülislamdan fikir alır ve şeyhülislam da görüşlerini fetva yoluyla bildirirdi. bu fetvalar son derece önemliydi zira