Altı sigma nedir? Altı Sigma Hakkında Her Şey Bu Yazıda!

Altı sigma nedir?

Altı sigma çeşitli biçimlerde tanımlanabilir: Altı sigma bir süreç ölçüm yöntemidir: milyon olasılıkta 3,4 hata ile temsil edilen.mükemmele yakın bir hedeftir; bir kuruluşun kültürünü değiştirme yönünde bir yaklaşımdır.

Altı sigma: İşte performans, başarı ve liderliği yakalamayı ve kalıcı hale getirmeyi hedefleyen, geniş ve kapsamlı bir sistem olarak tanımlanabilir. Altı sigma’yı işleten benzersiz mekanizma, müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlama; gerçekleri, verileri ve istatiksel analizleri bir disiplin çerçevesin de kullanma; iş süreçlerini yönetme, iyileştirme ve yeniden keşfetmekten ibarettir.

Altı Sigma Sisteminin Yararları

Maliyet düşürme

Verimin artırılması

Pazar payının büyümesi

Müşterinin sürekliliği

Çevrim zamanının kısalması

Hata oranı azalması

Kültür değişimi

Ürün/hizmet geliştirme v.b.

altı sigma3Altı sigmanın altı teması

1 – Müşteri odaklılığı sigma’da en büyük önem müşteriye odaklanmaya verilir. Örneğin: Altı sigma performansın ölçümleri müşteriyle başlar. Altı sigma’nın sağladığı iyileşmeler, müşteri memnuniyeti ve değeri üzerinde yaptığı etkiyle tanımlanır.

2- Verilere ve gerçeklere dayalı yöntem:Altı sigma yaklaşımı, ış performansını değerLendirme açısından hangi ölçümlerin kilit konumunda olduğunu netleştirmekle işe başlar; sonra da kilit değişkenleri tanımlayacak ve sonuçları optimize edecek biçimde veri ve analizleri uygular.

3.Sürece Odaklanma, Yönetim ve İyileştirme: Altı sigma da süreçler, eylemin olduğu yerlerdedir. İster ürünleri ve hizmetleri tasarlarken olsun, ister performansı ölçerken,isterse verimi ve müşteri memnuniyeti
artırırken, hatta işi yönetirken altı sigma, süreci başarının birinci aracı olarak görür. Proaktif yöntem:Çok basit anlatımıyla, “proaktif olmak, olaylardan önce harekete geçmek demektir.
Altı sigma, eski alışkanlıkların yerine, dinamik, duyarlı ve proaktif yönetme biçimini yerleştirmek için gerekli araç ve uygulamalardan yararlanır.
Günümüzün iyice daralan hata marjını göz önüne aldığımızda, hazırlıklı olmak (bir hava yolu işletmecisinin dediği gibi) “uçmanın tek yoludur”

5.Sınırsız işbirliği:“Sınırsızlık” aslında tek bir amaç için, yeni müşteriye bir değer sunmak için birlikte çalışması gereken gruplar arasındaki iletişimsizlik ve bariz çekişme yüzünden masasının üstünde her gün milyonlarca dolar
bırakmaktadır. Bu son tema kendi içinde çelişkili gibi görünebilir.
6-Nasıl hem mükemmele ulaşmayı isteyip hem de Daha iyi bir hizmete, daha düşük maliyetlere, yeni becerilere götüren (yani mükemmele çok yaklaştıran) bir
yol olduğunu gören kişiler, muhtemel başarısızlığın sonuçlarından da çok korkuyorlarsa, hiçbir zaman bu yeni yolu denemeye kalkışmazlar.

 

Altı Sigma sisteminin temel kavramları

Altı sigma sisteminde X’ler ve Y’ler ,üzerine kurulu bir dil kullanmak artık alışkanlık haline gelmiştir.

Yine de değişken deyince, birden fazla anlam olabileceğini bilmek gerekir.

Y şu anlamla ra gelebilir:

Stratejik hedef
Müşteri gereksinimleri
Kazançlar
Müşteri memnuniyeti
Toplam iş verimliliği

X Şu anlamlara gelebilir:

Stratejik hedeflere ulaşabilmek için gerekli eylemler
Yapılan işin kalitesi
Müşteri memnuniyetini belirleyen ana etkenler
Personel, çevrim zamanı, kullanılan teknoloji vb. gibi süreç değişkenleri
Sürece katılan girdilerin kalitesi (müşterilerden ya da tedarikçilerden)

Sigma, standart sapma ve değişkenliğin ortadan kaldırılması

* Yunan alfabesindeki küçük “sigma” harfi bir topluluğun “standart sapması” nı temsil etmek için istatistikte kullanılan semboldür.
* Standart sapma, herhangi bir nesne ya da süreç grubu içindeki “değişkenlik” ya da tutarsızlık miktarının göstergesidir.
* Altı sigma performansına ulaşmadaki hedef, bir sürecin altı sigma’sının yani değişkenliğin standart sapmalarının müşterinin talepleri doğrultusunda belirlenmiş sınırlar içerisinde çekilmesi yoluyla, değişkenliği azaltmak ya da daraltmaktır. Bu pek çok ürün, hizmet ve süreç için çok büyük ve son derece değerli bir iyileşme anlamına gelir.

 

Müşteriler hatalar ve sigma düzeyleri

* Altı sigma ölçüm sistemini geliştiren kişi olarak bilinen Bili Smith’in yakın çalışma arkadaşı olan, Motorola’nın eski kalite müdürü Alan Larson altı sigma için “ Tam bir matematiksel sistemdir, istatistiksel bir sistem değildir.

* Güzelliği ise, bütün bilmeniz gereken şeyin, sayma, toplama ve bölme işlemlerinden ibaret olmasıdır; istatistikçi olmanız gerekmez.” demiştir.

*Six Sigma’nm temeli olan ilk adım, müşterinin ne istediğini çok açık biçimde tanımlamaktır.

* Bundan sonraki adım ise, yapılan hata sayısını ölçmek olacaktır.

* Bu terimi net bir tanımını yapmak gerekirse: Bir ürün ya da hizmetin, müşteri taleplerini karşılayamadığı her durum ya da olay hatadır.

Altı sigmanın yol haritası

Birinci Adım: Temel Süreçlerin ve Kilit Müşterilerin Belirlenmesi; Birinci adımda elde edilecek bilgiler, müşteriler hakkında bilgi toplama çalışmalarının
yürütüleceği İkinci Adıma zemin oluşturması açısından önemlidir. Bu kapsamlı envanter çalışmasının hiç kuşkusuz daha yararlı bir çıktısı ise, kuruluş hakkında bir bütün olarak yeni ve daha belirgin bir tablo ortaya
koymaktır.

İkinci Adım: Müşteri Gereksinimlerinin Tanımlanması Müşterilerinizin ne istediğinizi bilmiyorsanız, onlara bunu sunmanız da neredeyse olanaksızdır. Altı sigma performansına ulaşma çerçevesinde, açık ve net gereksinimler saptamadan, anlamlı ölçümler geliştirmeye olanak yoktur. İkinci Adımın bir diğer mantığı da zihniyettir. Değişen taleplerden haberdar olunmadığı böyle olduğunu sanmak bir sorun kaynağıdır. Başarıyı yakalayacak kurumların çoğu müşterilerinin sesine gerçekten kulak verenler olacaktır.

Üçüncü Adım: Mevcut Performansın Ölçülmesi: İkinci Adım müşterilerin ne istediklerini belirlerken üçüncü Adımda mevcut durumunuzda bu talepleri ne kadar iyi karşılayacağınızı ve bunu gelecekte nasıl
sürdüreceğinizi irdeleyeceğiniz aşamadır. • Daha geniş bir anlatımla, müşteriye odaklanan performans ölçümleri, daha etkili ölçüm sistemlerinin kurulabilmesi için ön koşuldur.
Üçüncü Adımın Yararları:
• Bir Ölçüm Altyapısının Oluşturulması
• Önceliklerin Belirlenmesi ve Kaynaklara Odaklanılması
• En İyi İyileştirme Stratejilerinin Seçilmesi

Dördüncü Adım: İyileştirmelerin Öncelik Sırasına Konulması, Analiz Edilmesi ve Uygulanması . Kurumunuz için öncelikli iyileşme alanlarını seçmek olmalıdır. Uygulanacak iyileştirme çalışmalarının önemi, hataları
ortadan kaldırmak, süreç verimliliğini ve kapasitesini artırmak için en iyi teknikleri içeriyor olmasıdır. Altı sigma teknik ve araçları hem büyük ve karmaşık iş sorunlarının çözümünde hem de görece basit süreç
iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Beşinci Adım: Six Sigma Sisteminin Yayılması ve Entegre Edilmesi. Bir altı sigma, kuruluşunun uzun vadedeki vizyonunu belirlediğiniz aşama olan Beşinci Adımın en kuvvetli gerekçesi, onun uygulamama
olasılığını değerlendirmesidir. Beşinci adımın altı sigma girişimleri açısından anahtar unsurdur

6-sigmaAltı sigma Sisteminin Uygulandığı Bir Kurumda:

• Doğru ve iyi yönlendirilmiş bir müşteri geri besleme sistemi
• Hattın her iki yönünde de sorunsuz iş akışı ve işbirliği, iyi entegre edilmiş “pürüzsüz süreçler”
• Yalnızca kasaya giren paraları değil, hataları, temel etkinliklerdeki değişimleri, hammadde benzeri temel girdilerdeki değişkenlikleri vb. ölçen hassas bir sitemi
• Değişen müşteri gereksinimlerini karşılamak için süreçleri daha hassas hale getirerek ya da tümüyle yeni süreçler, ürünler ve hizmetler yaratarak, sorunları düzeltme ve iyileştirme sağlama konusunda kazanılmış
bir uzmanlık

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.