Avrupa Ülkelerinde Eğitim Sistemi

Ülkemiz eğitim sisteminde 4+4+4 tartışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 8 yıllık kesintisiz eğitimin olumsuz yönlerinden bahsederken uygulamaya girecek yeni sistemin pek çok Avrupa ülkesinde uygulanan çağdaş bir eğitim sistemi olduğunu dile getiriyor.( 4+4+4 ile ilgili bilgi için; 4+4+4 eğitim sistemi ne gibi değişiklikler getirecek?) merak edenler için Avrupa ülkelerindeki eğitim sistemleri ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz;

ALMANYA 

-Okulöncesi 3-6 yaş arasındaki çocukları kapsıyor ve zorunlu değil.

-Almanya’da eğitim sistemi, tüm eyaletlerde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim I.kademe ortaöğretim,  II.kademe ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere beş basamaklı bir yapıda.
-Ortaöğretim birinci devrenin sonunda uygun standartlara ulaşan öğrenciler mezuniyet belgesi alıyor
-Zorunlu eğitim süresi 6-16 yaş arasında 10 yıl.

-Tam zamanlı genel eğitimin 4 yılı ilköğretim,  6 yılı da birinci kademe ortaöğretim seviyesinde veriliyor.

-Ortaöğretimin ikinci kademesinde  öğrencileri yükseköğretime giriş için zorunlu olan genel eğitim olgunluk diplomasına hazırlayan üç yıllık (11-13.sınıflar) lisenin ve çok programlı okulun ikinci devresi ile öğrencileri  mesleki eğitim olgunluk diplomasına ve/veya mesleğe hazırlana 1-3 yıllık mesleki eğitim  okullarıdır. Ortaöğretim II. Kademeyi bitiren ve genel

veya mesleki olgunluk diploması (Abitur) olan öğrencilerin sınavsız alındıkları üniversiteler ve yüksekokullardır.

-Almanya’da 30 Haziran itibariyle 6 yaşını dolduran çocuklar, aynı yılın 1 Ağustos tarihinde  başlayan öğretim yılında “zorunlu eğitime” başlamak durumundadır
-Mesleki eğitimin önemli bir bölümü okul ve iş yerinde ikili (dual sistem-çıraklık eğitimi)  sistem olarak verilmektedir. Mesleki eğitimde okullar, tam zamanlı ve yarı zamanlı eğitim  veren kurumlar olarak örgütlenmiştir.
-İkili sistem (dual sistem), sonuçlarına bakılmaksızın orta öğretim birinci devre okulundan  mezun olan herkese açıktır.

DANİMARKA

-Okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Çocuklar 7 yaşını doldurdukları yılın Ağustos ayında  zorunlu eğitime başlarlar.

-Danimarka eğitim sistemi, bir yıllık isteğe bağlı okul öncesi hazırlık sınıfı, 9-10 yıllık ilköğretim ve birinci kademe ortaöğretim, akademik eğitim verilen lise ve 2 yıllık hazırlık programları sunan Yüksek Okula Hazırlayıcı Programlar (Hojere
Forberedelseseksamen-HF), mesleki eğitim ve öğretim okulları ve üniversite veya üniversite düzeyinde olmayan kurumlarda verilen yüksek öğretimden oluşmaktadır.
-Temel eğitimde ilköğretim okulu 7-13 yaşlarını kapsamakta ve 6 yıl süren ilk devreyi oluşturmaktadır. 14-16 yaşları arasını kapsayan ikinci devre ise 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır.
-Üç tür temel eğitim okul vardır:
-Okul öncesi ve 1.sınıftan 7.sınıfa kadar olan okullar,
-Okul öncesi ve 1.sınıftan 10.sınıfa kadar olan okullar,
-3 veya daha fazla eğitim düzeyini kapsayan ve öğrenci sayısı 100’den az olması durumunda başka bir okul tarafından yönetilen okullar.
-7 yıllık ilkokulu bitiren öğrenciler zorunlu eğitimi tamamlamak için başka bir okula gitmek zorundadır.
-Temel eğitim kesintisiz eğitim uygulanmakta ve Türkiye’deki ilköğretim uygulamasına benzemektedir.
-Danimarka mesleki eğitimde 90 farklı programda 210 dalda uzmanlık programı uygulanmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim programları 4 kısımda toplanmaktadır.
1-Mesleki eğitim ve öğretim programları
2-Sosyal ve sağlık hizmetleri programı
3-Tarımsal programları
4-Denizcilik eğitim programı

FİNLANDİYA

-Okul öncesi eğitim dışında ilköğretim 9 yıl zorunlu eğitim verilmektedir.

-Lise eğitimi ise 3 yıldır. Lise ve mesleki eğitiminden sonra ulusal sınava girer ve buna göre üniversiteye yerleşebilirler.
-Tüm Finli vatandaşlar yedi yaşından itibaren 10 yıllık eğitim almakla yükümlüdür. Bu yükümlülük 17 yaşına kadar veya çok amaçlı okulu tamamlayana kadar sürer (hangisi önce olursa)
-Zorunlu eğitimde okula devam zorunlu değildir. Öğrenciler diğer bazı kaynaklardan da benzer bilgi ve becerileri kazanmakta serbesttir. Ancak uygulamada hemen hemen tüm Finliler 9 yıllık çok amaçlı okula giderler.


-Çok amaçlı okul birinci kademe (1-6 yıl) ve ikinci kademe (7-9 yıl) olarak ikiye ayrılmıştır. Çok amaçlı okul ayrıca altı yaşa okul öncesi eğitimi ve zorunlu eğitimi tamamlayanlara 10.yıl  eğitimi de verir.
-Zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler ya okuldan ayrılır ya da bir üst ortaöğretime geçer.
-Finlandiya’da ortaöğretimin I.kademesi yoktur. Doğrudan üst ortaöğretime geçerler.
-II.kademe ortaöğretim genel ve mesleki olmak üzere iki kısma ayrılır.
-Liseyi tamamlayanlar ulusal seviyede imtihan sonucu üniversitelere yerleştirilmektedir.
-Genel ortaöğretim ikinci devre eğitiminin öğretim programı üç sene olarak belirlenmiştir, ancak öğrenciler bu eğitimi 2 ya da 4 yılda da tamamlayabilir.
-Mesleki eğitim ve öğretim yedi farklı eğitim alanını, 112 farklı çalışma programını içeren 52 mesleki yeterliliği kapsar.

-Çalışmaların kapsamı üç yıldır. (120 kredi)
-Mesleki eğitim-öğretime katılan öğrencilerin yaşı genelde 16 ve üzerinde başlar. Öğrenci gideceği mesleki okul için ulusal sisteme başvuruda bulunur.

FRANSA

-Okulöncesi eğitim zorunlu olmamasına rağmen bütün çocuklar 3 yaşından itibaren anaokuluna gider. Zorunlu temel eğitim 10 yıla çıkarılmıştır. 6-16 yaş arasındaki çocukları kapsayan zorunlu eğitimin beş yılı ilköğretimde, dört yılı ortaöğretimin I.kademesinde verilir.
-Ortaöğretimin I.kademesini bitiren öğrencilerin, zorunlu temel eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ortaöğretim II. Kademede genel eğitim, teknik eğitim veya mesleki eğitim liselerinden birinde bir yıl daha tam zamanlı öğrenim görmeleri zorunludur.
-Zorunlu eğitimin ilk basamağını oluşturan ilkokulda eğitim beş yıl sürer. Altı yaşına gelen her çocuk ilkokula başlamak zorundadır.
-Genel ve teknoloji lisesi 3 yıl olup ikinci, birinci ve son olarak adlandırılır. Çalışmalar iki devreye ayrılmaktadır. Birinci devresi karar verme devresidir.
-Kolej eğitiminin tamamlanmasının ardından, öğrencilere 3 eğitim seçeneği sunulur:
-Üç yıllık eğitimin ardından (ikinci, birinci ve son sınıflar) genel bakalorya (olgunluk sınavı) ile sonuçlanan genel eğitim.
-Yine üç yıl süren ve teknolojik bakalorya ile sonuçlanan teknolojik eğitim,
-Mesleki yeterlilik sertifikası veya mesleki eğitim diploması ile sonuçlanan iki yıllık mesleki eğitim ve ardından mesleki bakalorya derecesine ulaşılmasını sağlayan iki yıllık ek eğitim.
-Meslek seçiminde mesleki eğitim genel kurslar, teknoloji kurslar ve çıraklık programı olarak üç dala ayrılır.
-Eğitimin ilk seviyesindeki iki yeterlilikten birincisi teknoloji veya genel lise için karar verme devresidir. Burada iki yılda mesleki yeterlik sertifikası sınavına, profesyonel seconde ve terminal de mesleki eğitim diploması sınavına hazırlanmaktadır.
-Eğitimin ikinci seviyesi ise; final seviyesi olup 11 sınıf ve 12 sınıf olarak adlandırılıp öğrencileri olgunluk sınavına hazırlamaktadır.

HOLLANDA

-Okul öncesi eğitim 4-6 yaş arasını kapsar. 4 yaşını tamamlamış çocukların çoğu okul öncesi eğitime katılmaktadır.

-Her çocuk 5 yaşına bastığı ayı takip eden ilköğretim gününde tam gün eğitime başlar. Ancak tüm çocuklar hemen hemen 4 yaşında okula başlar.

-Zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. Zorunlu eğitim 5 yaşında başlamakta ve 17 yaşında sona ermektedir. Zorunlu eğitim süreci, 8 yıllık ilköğretim ve 4 yıllık ortaöğretim okulunu kapsamaktadır.
-Ortaöğretimi bitiren 18 yaşından büyük öğrencilerin akademik veya mesleki öğrenim gördükleri üniversiteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarıdır.
-I.kademe ortaöğretimde 4 yıllık mesleki öncesi ortaöğretim ve genel ortaöğretim’in ilk 3 yılı (normalde 5 yıllık okuldur) ve 6 yıllık üniversite öncesi öğretim okulları kapsamaktadır. Bu  okullar normalde 3 yıl olup 4 veya programa göre 2 yıllık programlarda uygulanmaktadır.
-Ortaöğretim basamağında genel eğitim amaçlı dört farklı program uygulanır.
-Üniversiteye hazırlık eğitimi 6 yıl, yaş 12-18
-Kıdemli genel ortaöğretim 5 yıl, yaş 12-17
-Ön mesleki eğitim 4 yıl, yaş 12-16
-Pratik eğitim yaş 12-18 dir.
-Hollanda’da ortaöğretim ikinci kademesinde mesleki eğitim ön mesleki ve teknik eğitim düzeyindedir.
-Mesleki eğitim ve öğretim sistemi 2’ye ayrılır. Bunlar, kıdemli mesleki ortaöğretim ve yüksek mesleki eğitim.
-Mesleki hazırlık eğitimi 4 yıllık ön mesleki eğitim programı ilk iki yılında temel ortaöğretim programı uygulanmaktadır.

İNGİLTERE

-Örgün eğitim sistemi, 3-5 yaş arası çocukların devam ettiği okul öncesi eğitim, 5-11 yaş arasındaki çocukların devam ettiği 6 yıllık ilköğretim, 11-16 yaş grubun devam ettiği ortaöğretim birinci kademesi ve 16-18 yaş grubunun devam ettiği genel ve mesleki eğitimin verildiği ortaöğretim II.kademesi akademik ve mesleki eğitimin bulunduğu yükseköğretimi kapsamaktadır.
-İngiltere’de zorunlu eğitim 5-16 yaş grubunu kapsayan toplam 11 yıldır.
-Zorunlu eğitim 4 kademeye ayrılır.
-1.kademe 5-7 yaş
-2.kademe 7-11 yaş
-3.kademe 11-14 yaş
-4.kademe 14-16 yaş

-Mesleki eğitim, zorunlu eğitimi tamamlayan ve 16 yaşını dolduran öğrenciler, ya bulundukları okulda veya başka bir okulda 12. Ve 13. Sınıfları olan ve kendilerin, yükseköğretime hazırlayan genel eğitim amaçlı bir programa ya da tam veya yarı zamanlı mesleki eğitim amaçlı bir programa devam ederler.

İTALYA

-Okulöncesi eğitim 3-6 yaş grubunu içermektedir. 3 yaşından itibaren çocuklar okul sisteminin ilk aşaması olan anaokullarına gidebilirler. Zorunlu eğitim süresi 10 yıldır.

-6 yaşında başlar ve 5 yıl ilkokul, 3 yıl birinci kademe ortaöğretim olmak üzere 14 yaşına kadar devam eder.
-5 yıllık ilkokul öğretimi sonucunda öğrencilere ilkokul diploması verilmektedir. Bu diplomayı alabilmek için bitirme sınavına girmek gerekmektedir.
-Mesleki eğitim, 14-17 yaşlarındaki öğrencilere verilen 3 yıllık bir programdır. Bu program uygulamalı olarak verildiğinde 5 yıllık bir süreçte 19 yaşına kadar sürer.

POLONYA

-Okulöncesi eğitim, 3–6 yaş grubunu kapsar ve isteğe bağlıdır. Bu eğitimin amacı, öğrencilerin doğal ve sosyo-kültürel çevreleriyle ilişkilerinin gelişimini desteklemek ve onların potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

-Tam zamanlı zorunlu eğitim 6-16 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Yarı zamanlı zorunlu eğitim ise 16-18 yaş arasındaki
gençleri kapsamaktadır.

-Zorunlu eğitim 1 yıllık okul öncesi eğitimi, 6 yıllık temel eğitimi ve 3  yıllık 1. Devre ortaöğretimi (gimnazjum) kapsamaktadır. 2. Devre ortaöğretim ise zorunlu değildir.İlköğretimin amacı, öğrencilerin bilgi, beceri ve ahlaki eğitim yönünden gelişimini desteklemektir. Ortaöğretimin amacı ise öğrencilerin kişisel ilgilerini geliştirerek, onlara hem mesleki beceriler kazandırmak hem de onları üst eğitime hazırlamaktır.

-İlköğretim iki aşamaya ayrılmıştır; 1. Aşama – bütünleştirilmiş öğretim – 7-10 yaş ve 2. Aşama – farklı  derslere dayalı öğretim, 10-13 yaş. Daha sonra gelen Gimnazjum (3 yıllık orta öğretim birinci  devre) ise 13-16 yaş arasını kapsar ve farklı derslere dayalı öğretim yapmaktadır.

-Bütün  testler ve sınavlar şubeler – Merkezi Sınav Komisyonu tarafından desteklenen ve denetlenen 8 Bölgesel Sınav Komisyonu – tarafından düzenlenmektedir. 6 yıllık İlk okulun sonunda (13 yaş) – seçme işlevi olmayan genel, zorunlu test; sınava girebilmek öğrencilerin gymnasium’da eğitime başlamalarına imkan sağlamaktadır. 3 yıllık orta öğretim birinci devrenin sonunda, gymnasium (16 yaş) – genel, zorunlu sınav. Bu sınavın sonuçları gymnasium bitirme sertifikasında yer almaktadır. Bu sınav insani bilimler ve fen bilimleri alanlarında kazanılan yetenek, beceri ve bilgiyi kontrol etmektedir.

-Ortaöğretim ikinci devre ise 16-19 yaş arasını kapsamaktadır ve ek genel ortaöğretim okulları ve teknik orta öğretim okullarında yapılmaktadır.

ROMANYA

-Romanya’da eğitim sistemi ulusal düzeyde Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Eğitim 6-16 yaşları arasında zorunludur.

-Eğitimin resmi dili Rumencedir. Ulusal eğitim sistemi birkaç eğitim seviyesine ayrılmıştır. Okulöncesi eğitim 3
yaş ile 6/7 yaş arasındaki çocukları kapsar.

-İlköğretim 6-10 yaşları arasındadır.

-Ortaöğretim birinci kademe 10-16 yaşlarını kapsar. Ortaöğretim ikinci kademe ise 16-18 yaş arasındaki öğrencileri kapsar. Bundan sonraki seviyeler, ortaöğretim sonrası eğitim ve yükseköğretim olarak adlandırılmaktadır.

BULGARİSTAN

-İlköğretim ve ortaöğretim birinci kademe kesintisizdir. Velinin takdirine bağlı olarak 6 veya 7 yaşında başlar ve 8 yıllık zorunlu okullaşmayı kapsar.

-Ortaöğretim ikinci kademe öğrenciler 16 yaşına ulaşana kadar zorunludur. Zorunlu olmayan bölümüne ise katılım oranı yine yüksektir.

-Yükseköğretim genelde özerk üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

AVUSTURYA

-Zorunlu eğitimin süresi 9 yıldır. 6-15 yaş aralığını içermektedir.

-Okulöncesi eğitim 3-6 yaş aralığındaki öğrenciler, ilköğretim 6-10 yaş aralığındaki öğrencileri, ortaöğretim 10-14 yaş
aralığındaki öğrencileri kapsamaktadır.

-İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınıf konseyinin ya da okul konseyinin kararına bağlıdır. Ortaöğretimden sonra bir yıl lise yada ilköğretimden önce bir yıl okulöncesi eğitim alma zorunluluğu vardır. Ortaöğretim; akademik ortaöğretim (8
yıl), alt-ortaöğretim (4 yıl), üst-ortaöğretim (4 yıl), mesleki ortaöğretim (5 yıl) olmak üzere kısımlara ayrılmıştır.

BELÇİKA

-Zorunlu eğitimin süresi 9 yıldır. 6-15 yaş aralığını kapsamaktadır.

-Okulöncesi eğitim 2/2,5 ile 6 yaş aralığındaki çocuklar için ve 3/3,5 yıl süreli olup zorunlu değildir.

-6-12 yaş aralığı ilköğretimi içermektedir ve bitiminde sertifika verilmektedir.

-Ortaöğretim 2’şer yıllık üç seviyeden oluşmaktadır. İlk iki yıllık seviyede genel bir eğitim verilmektedir. İlköğretim
sonunda sertifika alamayanların bu aşamada sertifika alması gerekmektedir.

-Dört farklı ortaöğretim mevcuttur. Bunlar; genel ortaöğretim, mesleki ortaöğretim, teknik ortaöğretim ve sanat ortaöğretim kurumlarıdır.

İRLANDA

-Zorunlu eğitimin süresi 10 yıl olup 6-16 yaş arası için geçerlidir.

-Okulöncesi eğitimin süresi bir yıldır ve zorunlu değildir.

-İlköğretimin süresi 8 yıldır ve 4-12 yaş aralığını kapsamaktadır.
-İlköğretim 4-12 yaş aralığını içermesine rağmen zorunlu eğitim 6 yaşında başlar.
-Ortaöğretimin süresi iki seviyeden oluşur. Birinci seviye 3 yada 4 yıl olup genel niteliktedir.
-Birinci seviyenin ardından sınav yapılarak sertifika verilir.

-Ortaöğretimin ikinci seviyesinin süresi ise iki yıldır. Bu iki seviye arasında bazı okullarda zorunlu olan, bazılarında zorunlu
olmayan bir yıllık bir geçiş sınıfı bulunmaktadır.

PORTEKİZ

-Zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. 6-18 yaşları arasında eğitim zorunludur.

-Okul öncesi eğitim, 3 yaşından 6 yaşına kadardır ve zorunlu değildir.

-Temel eğitim üç seviyeden oluşmaktadır.
Birinci seviye 4 yıl, ikinci seviye 2 yıl ve üçüncü seviye 3 yıldır. Üçüncü seviyeden sonra sertifika verilmektedir. -Ortaöğretimin süresi 3 yıldır. Ortaöğretim genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki çeşittir.

İSPANYA

-Zorunlu eğitimin süresi 10 yıldır. 6-16 yaşları arasında eğitim zorunludur.

-Okul öncesi eğitim, 3-6 yaş arası çocuklar için olup, zorunlu değildir.

-İlköğretimin süresi 6 yıldır ve 6-12 yaş arasını kapsamaktadır. İlköğretim 2’şer yıllık üç seviyeden oluşmaktadır.

-Ortaöğretimin süresi 4 yıldır ve 12-16 yaş arasındaki öğrenciler içindir.

YUNANİSTAN

-Zorunlu eğitimin süresi 10 yıldır. 5-15yaşları arasında eğitim zorunludur.

-Okul öncesi eğitim, 4-6 yaş arası çocuklar içindir.

-İlköğretimin süresi 6 yıldır ve 6-12 yaş arasını kapsamaktadır.
-İlköğretimden ortaöğretime geçişte sertifika gereklidir.

-Ortaöğretimin süresi 3 yıldır ve 12-15 yaş arasındaki öğrencileri kapsamaktadır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. berkay
  2. seher akyıldız
  3. süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
  4. tülay
  5. seda
  6. asel

seher akyıldız için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.